Spelinspektionen fortsätter jakten på olicensierade spelbolag

Spelinspektionen har nyligen agerat i egenskap av tillsynsmyndighet och visat att jakten på olicensierade spelbolag fortsätter. I och med detta betonar myndigheten sin strävan att möjliggöra en säker och reglerad spelmarknad. Detta genom att utfärda förbud mot flera spelbolag som har verkat utan att inneha en giltig svensk licens. Denna åtgärd signalerar en fortsatt strikt hållning mot olicensierad spelverksamhet som riktar sig till svenska konsumenter. Därmed ligger den helt i linje med myndighetens långsiktiga strategi för att kanalisera spelare till licensierade spelsajter.

Förbud har utfärdats mot två utländska spelbolag

I samband med den nyligen utförda granskningen har Spelinspektionen tittat närmare på de båda spelbolagen Perfect Storm B.V. och Moonrail Limited B.V. Bägge är registrerade på Curaçao, men det har framkommit att deras webbplatser erbjuder spel till svenska kunder. Sajterna ifråga finns tillgängliga på svenska, och villkoren för spelen anges på vårt språk. Dessutom riktar de sin marknadsföring direkt till svenska spelare. Denna upptäckt bekräftar misstankarna om att verksamheterna syftar till att locka spelare från den svenska marknaden. Detta utan att spelbolagen innehar den obligatoriska svenska licensen.

Denna utveckling är ett tydligt exempel på Spelinspektionens uppdrag att verka för ett effektivt konsumentskydd. Myndigheten utför detta uppdrag genom att stänga ute olicensierade spelbolag från den svenska marknaden. Genom att göra detta motarbetar man den negativa inverkan som det oreglerade spelandet har på samhället. Två exempel på negativa konsekvenser av sådant spelande är förlorade skatteintäkter och ökad risk för problemspelande. Spelinspektionen publicerar dessa förbud på sin webbplats och visar därmed att de skyddar svenska konsumenter samt främjar en rättvis och säker spelmarknad.

De nyligen utfärdade förbuden är alltså en del av en större strategi. Strategin ifråga offentliggjordes i september 2019 och går ut på att identifiera och offentliggöra olagliga spelaktörer. Syftet med detta arbete är att underlätta för andra marknadsaktörer att utesluta dessa från den svenska marknaden. Denna strategi inkluderar även en uppmaning till aktörer på den lagliga spelmarknaden att rapportera misstänkt olaglig spelverksamhet till Spelinspektionen.

olicenserade spelbolag

Spelinspektionen har flera verktyg att använda sig av

Myndigheten strävar efter att främja självreglering bland spelbolag. Därför sätter de en hög standard för rättssäkerhet i sina undersökningar och ingripanden. De förbud som utfärdas till olagliga aktörer, likt de två som nyligen har utfärdats, offentliggörs på myndighetens hemsida. På grund av att aktörerna ofta har sin hemvist i utlandet kan de vanligtvis inte åläggas böter. Men genom att vara öppna och transparenta med förbuden hoppas Spelinspektionen ändå kunna stämma i bäcken.

I de fall där licensierade bolag bryter mot reglerna kan Spelinspektionen istället ingripa med sanktioner. Det kan då röra sig om varningar eller till och med att licensen återkallas (vilket tidigare har hänt). Även dessa åtgärder är kraftfulla då de visar att licensierade aktörer inte är immuna mot myndighetens tillsyn. Även de spelbolag som har en svensk licens måste följa licenskraven för att få behålla sina licenser.

Utöver dessa åtgärder har Spelinspektionen även befogenhet att ansöka om betalningsblockeringar. Genom att göra detta kan myndigheten förhindra att transaktioner sker till och från olicensierade spelbolag. Denna metod är dock beroende av specifik information och man bedömer från fall till fall hur effektiv den kan vara. Detta strategiska tillvägagångssätt visar på myndighetens flexibilitet och förståelse för den dynamiska digitala spelmarknaden.

Alla aktörer påminns om betydelsen att följa de svenska reglerna

I ljuset av dessa förbud framhåller Spelinspektionen återigen att spelbolag som önskar marknadsföra sig mot den svenska marknaden måste följa spellagstiftningen och dess krav på licens. Myndigheten betonar att deras arbete inte omfattar brottsbekämpning, men att de ändå har ett stort ansvar för att främja laglydighet och konsumentskydd genom sin tillsynsverksamhet.

Spelinspektionens handlingskraftiga ingripande är en tydlig signal till alla aktörer i spelbranschen. Med de nyligen utfärdade förbuden påminner myndigheterna alla om betydelsen av att följa de svenska reglerna för onlinespel. Även svenska spelare påminns om vikten av att ägna sig åt spel hos licensierade och därmed lagliga spelbolag.

Storbritannien och Sverige har valt samma strategi – fler kan följa efter

Sverige har sedan omregleringen av spelmarknaden 2019 etablerat sig som ett föregångsland när det kommer till att skapa en säker och reglerad spelmarknad. Den svenska modellen har fått en hel del internationell uppmärksamhet. Detta särskilt tack vare det strikta regelverket och det framgångsrika arbetet med licenssystemet. Denna utveckling speglar en global trend där flera länder strävar efter att reglera spelindustrin på ett liknande sätt. Även i dessa andra europeiska länder är det huvudsakliga syftet med regleringen att skydda konsumenterna och säkerställa rättvisa marknadsvillkor.

Ett exempel på ett annat land som har för vana att vidta stränga åtgärder mot olicensierade spelbolag är Storbritannien. Via myndigheten UK Gambling Commission har landet infört en omfattande licensmodell. Endast bolag med godkänd licens får rikta sig till brittiska konsumenter. Likt i Sverige innebär detta att spelbolagen behöver uppfylla strikta krav på ansvarsfullt spelande och konsumentskydd. Som ett resultat av denna reglering har antalet olicensierade speloperatörer på den brittiska marknaden minskat kraftigt.

En framgångsfaktor i såväl Sverige som Storbritannien är samarbetet mellan tillsynsmyndigheter och betaltjänstleverantörer. De senare har i bägge fallen möjlighet att blockera transaktioner till och från olicensierade spelbolag. Denna åtgärd har visat sig vara särskilt effektiv. Den påverkar trots allt de olicensierade bolagens förmåga att ta emot insättningar och göra utbetalningar. I förlängningen gör detta det mindre attraktivt för spelare att använda deras spelplattformar. Därför håller vi det för troligt att fler länder kan komma att ta efter inom en snar framtid.